Oslo Velforbund ble startet i 1987, og het den gang «Kontaktutvalget for velforeninger».  Oslo Velforbund er en partipolitisk nøytral samling av velforeningene i hovedstaden, og fungerer som et talerør og bindeledd mellom de ulike foreningene rundt om i byen.  Forbundet tar både initiativ til og gjennomfører aksjoner og tiltak som skal komme vellene til gode.

Grønne områder og trafikksikkerhet

Velforeninger er ofte opptatt av grønne områder, og Oslo Velforbund er intet unntak. Her er det stort fokus på ivaretakelse av grøntanlegg, deriblant parker, bekkedrag, turstier, Marka og andre grøntområder. De grønne områdene blir det i stor grad tatt høyde for når beslutninger angående bebyggelsesplaner og andre vedtak skal tas.

En annen hjertesak er trygghet i trafikken, og Oslo Velforening har fokus på blant annet forbedring av gater og veier, kollektivtrafikk, parkering og sykkelstier. Regional samferdselspolitikk er på dagsorden, og foreningen har lenge prøvd å takle utfordringer knyttet til trafikken og dens innvirkning på bolig- og livskvalitet i Oslo.

Årsmøtet

Årsmøtet holdes i slutten av mars, og foreningene som er medlem har én stemme hver på møtet. Hver forening stiller med maks to representanter. Saker som behandles inkluderer regnskap, årsberetning, vurdering av innkomne forslag, fastsettelse av kontingent og budsjett, valg av ny leder, m.m. Hvilke saker som skal tas opp, blir listet opp i innkallelsen.

Medlemskap

Hvilke som helst av velforeninger, frittstående borettslag og beboerforeninger kan tas opp som medlem i Oslo Velforbund.   Vi oppfordrer alle til å bli medlem for å støtte vårt arbeid

Oslo Velforbund som talerør for beboerne

Oslo Velforbund er et talerør for boligområder i Tigerstaden, og ønsker en kreativ og grønn byutvikling. Foreningen har tidligere uttrykt skepsis overfor fortetninger i ulike strøk av byen, og oppfordrer medlemmer og interesseorganisasjoner til å komme med formaninger til kommunen i håp om å unngå konflikter og nabokrangler som kan oppstå som følge av kommunalt arbeid.