Oslo Velforbund – Vedtekter 

Vedtekter for Oslo Velforbund med organisasjonsnummer 986 610 669.

  §1 Formål Oslo Velforbund er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeninger i Oslo. Oslo Velforbund skal være bindeledd mellom velforeningene i spørsmål om saker av prinsipiell betydning og generell karakter. Oslo Velforbund tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for velene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

  §2 Medlemskap Hvert vel/beboerforening/frittstående borettslag o.l. i Oslo kan opptas som medlem.

 §3 Ledelse Oslo Velforbund ledes av et styre på 7 - 11 medlemmer, inkludert leder og nestleder, og minst 2 varamedlemmer, alle valgt på årsmøtet. Leder og vararepresentanter velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år men det skal tilstrebes ved valget at ikke mer enn 60% av styremedlemmer skiftes ut hvert år. Styret konstituerer og velger selv nestleder og kasserer. Styrets oppgave er å lede foreningens arbeid i henhold til vedtektene og vedtak på årsmøtet. Styret godkjenner nye medlemmer. Styret foreslår overfor årsmøtet revisor som velges for 1 år ad gangen. Styret foreslår overfor årsmøtet en valgkomité bestående av leder og 2 medlemmer som velges for 1 år ad gangen.

 §4 Årsmøtet Oslo Velforbunds høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Hver medlemsforening har 1 stemme på årsmøtet og møter med maksimum 2 representanter. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. I innkallingen anføres de saker som skal behandles på årsmøtet:

1. Konstituering og valg av møteleder

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Fastsettelse av kontingent og budsjett

5. Valg som nevnt i §3

6. Behandling av innkomne forslag

Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. februar. Oslo Velforbunds vedtekter skal være tilgjengelig på årsmøtet. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 10 velforeninger i Oslo forlanger det med 1 mnd. varsel. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må angi de saker som ønskes behandlet. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Alle beslutninger - vedtektsendringer unntatt - fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende, dog ikke ved valg.

 §5 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer sendes styret innen utgangen av februar måned og behandles på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte representanter. 

 §6 Spesielle bestemmelser

Lederen, eller nestleder i leders fravær, sammen med et øvrig styremedlem binder Oslo Velforbund.  

 §7 Utvalg for spesialoppdrag Hvis styret finner det nødvendig, kan det oppnevne utvalg for spesialoppdrag. Utvalgets medlemmer kan gis adgang til Oslo Velforbunds møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett.

 §8 Kontingent Kontingenten innbetales basert på tilsendt faktura på e-post innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomiske forpliktelser ut over kontingenten kan ikke pålegges velforeningene.

 §9 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Oslo Velforbund må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte medlemsvel til uravstemning, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig.

 Eventuelle midler skal tilfalle Vellenes fellesorganisasjon og disponeres til formål som kommer velforeninger i Oslo til gode.

 

Oslo 12. mai 1992 original. Revidert 24. april 2008, 14. mars 2016, 22. mars 2018, 29.mars 2022